תקנון העמותה

תעודה לרישומה של עמותה

תקנון העמותה


העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל (ע"ר)

The Israeli Association for Promoting Weapon Culture in Israel R. A.

עמותה מס' 580568897

info@legalweapon.org.il   דואר אלקטרוני 

אתר הבית: www.legalweapon.org.il

 

תוכן עניינים

פרק / נושא

עמוד מס'

 

פרק א' – תיאור העמותה

 

שם העמותה ,מטרות העמותה, סמכויות

 

 

2

 

פרק ב' – חברות בעמותה

 

כשירות להיות חבר בעמותה, פקיעת חברות, הוצאת חבר

 

 

3

 

פרק ג' – זכויות וחובות

 

זכויות ,חובות

 

 

4

 

פרק ד' – מקורות מימון

 

 

4

 

פרק ה' – ניהול העמותה

 

האסיפה הכללית, ועד העמותה ,יו"ר העמותה, מזכיר העמותה, גזבר,

יועץ משפטי, ועדת ביקורת, ועדת קבלה ואתיקה, ועדת כנסים והדרכות, ועדת בחירות.

 

5

 

 

פרק ו' - כללי

 

9

 

 

 

תקנון העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל

 

פרק א' – תיאור העמותה:

שם העמותה: העמותה לקידום תרבות הנשק בישראל.

המען הרשום של העמותה: אצל המזכיר, ליאור נדיבי

                                                               רח' דולב 20/1

                                                               צור הדסה 9987500.

מספר אצל רשם העמותות: 580568897

 

מטרות העמותה

פעילות מול הרשויות לקידום האפשרויות לרכישת נשק, לנשיאתו ולקבלת רישיונות נשק

הגברת מיומנות המשתמשים בכלי נשק באמצעות קביעת תקן לאימונים ועמידה בדרישות להישגים.

הגברת המיומנות והבטיחות בנושא נשק באמצעות הדרכות, פרסומות וביצוע תחקירים.

צמצום גניבות כלי נשק באמצעות  העלאת המודעות לדרכים הנכונות לנשיאת נשק ואחזקתו.

העמקת הידע והרחבת האופקים המקצועיים של חברי העמותה, באמצעות ימי עיון, כנסים, הדרכות, פרסומים וכיוצא באלה.

קיום קשרים עם גופים דומים בחו"ל.

קידום מודעות הציבור לתרומתם של נושאי נשק מיומנים במניעת אירועי טרור (פח"ע) ובמניעת אירועים פליליים המסכנים חיי אדם.

הסרת מגבלות על רכישה ואחזקה של עזרי אימון

 

סמכויות

העמותה היא תאגיד כשר לכל זכות, חובה ופעולה משפטית. מבלי לגרוע מכלל זה, ובנוסף לאמור בתקנון, תהיה העמותה מוסמכת לעשות כדלקמן:

לקיים קשר עם הכנסת ומשרדי  הממשלה  וביניהם משטרת ישראל, האגף לרישוי כלי ירייה במשרד הבט"פ, ועדת צעצועים מסוכנים במשרד התמ"ת וכן מוסדות אחרים, בארץ ובחו"ל, אשר להם עניין ומטרות משותפות עם מטרות העמותה, לשמור על זכות העמותה להביע דעה ולהשפיע בכל הנושאים הקשורים במטרות העמותה ולייצג את חברי העמותה בפני הגופים הנ"ל.

לקיים כנסים מקצועיים וימי עיון, ספריה, פעולות תרבות ולהשתתף בארגון כינוסים וקורסים מקצועיים.

להוציא לאור ולהפיץ חוברות הדרכה ופרסומים מקצועיים בכל מדיה תקשורתית, בהתאם לצורך.

לשתף פעולה עם ארגונים בינלאומיים, הקרובים או זהים במטרותיהם למטרות העמותה.

לנהל משא ומתן עם כל גוף ממשלתי, ציבורי, מסחרי, בנק, תאגיד, רשות, מוסד או קרן, לצורך קבלת מימון ו/או סיוע לעמותה ו/או לחבריה.

לנהל משא ומתן עם כל בנק, גוף, תאגיד, רשות, מוסד, קרן או כל אדם, לצורך השקעות כספי העמותה, לעשות כל פעולה כספית ומסחרית, לפתוח חשבונות מכל סוג שהוא, להחזיק, להוציא, למשוך, לקבל, להסב, למסור לגוביינא, להוציא שטרות, המחאות וכל מיני התחייבויות ולעשות באלה כל פעולה על פי דין.

לגייס כספים בכל דרך שהיא ובכלל זה דמי רישום, דמי חבר שנתיים, עמלות, סיועים, תרומות, השתתפות ו/או החזר הוצאות.

לפעול בכל דרך חוקית לקידום מטרות העמותה.

להעסיק בשרותה עובדים, קבלנים, מומחים ויועצים, בכל תחום שיראה לעמותה, הן בשכר והן בהתנדבות.

לעשות כל פעולה משפטית אותה מוסמכת לעשות עמותה ע"פ חוק העמותות, תש"מ – 1980, שאיננה אסורה על פי דין.

בדרך כלל, לעשות כל פעולה וליתן כל התחייבות, הנחוצות לשם השגת מטרות העמותה ומימושן.

פרק ב' – חברות בעמותה:

קבלת חברים

מייסדי העמותה הנם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.

אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד בקשה בלשון זו:

"אני (שם, מען ומספר זהות) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".

ההחלטה בדבר קבלת המבקש כחבר העמותה או אי קבלתו נתונה בידי הועד; סירב הועד לקבל את המבקש, רשאי הוא לערור על הסירוב לפני האסיפה הכללית הקרובה.

כשר להיות "חבר" כל אדם המחזיק ברישיון לנשק, ע"פ כל אחת מהעילות המנויות בחוק, וכן כל גוף העוסק בתחום הנשק כגון ייצור, מכירה, הדרכת ירי וכולי, וכן כל אדם אחר המוצא עניין בתחום הנשק ובלבד שמלאו לו 18 שנה ושלא הורשע בשבע השנים הקודמות לבקשת ההצטרפות לעמותה, בפסק דין חלוט, בעבירה הכרוכה באלימות

פקיעת חברות:

החברות בעמותה תיפסק באחד מאלה:

מות החבר או העמית.

ע"פ בקשת החבר או העמית ובמתן הודעה בכתב ממנו לעמותה.

בהוצאת החבר מן העמותה, בהתאם לאמור בסעיף 3. שלהלן.

בהרשעת החבר בפסק דין חלוט בעבירה הכרוכה באלימות.

הוצאת חברים:

ועד העמותה רשאי ע"פ שיקול דעתו ובהחלטה מנומקת בכתב להחליט על הוצאת חבר מן העמותה, באחד מהטעמים הבאים:

אם הוא הורשע בפסק דין פלילי סופי בעבירה שהיא פשע או שיש עמה קלון או בעבירה הפוגעת בעמותה או באחד מחבריה בקשר לחברותו בעמותה.

אם הוא פעל במטרה לפגוע ולשבש את פעילות העמותה או אם פעל בניגוד למטרותיה.

אם הוא אינו ממלא אחר התחייבויותיו הכספיות והאחרות לעמותה או שאינו מקיים את החלטות מוסדות העמותה או את הוראות תקנון זה.

אם פעל בדרך הפוגעת בתדמיתם של נושאי הנשק.

לא יחליט ועד העמותה להרחיק חבר, אלא אם ניתנה לחבר התראה בכתב ופרק זמן של 60 יום להשמעת טיעוניו בפני ועד העמותה.

 

פרק ג' – זכויות וחובות:

זכויות:

כל חבר זכאי לבחור ולהיבחר לכל אחד ממוסדות העמותה, בהתאם לתקנון.

עקרון השוויוניות יחול על כל חברי העמותה (דהיינו חבר אחד=קול אחד)

כל חבר זכאי ליהנות מכל שרות או פעולה של מוסדות העמותה.

חובות:

כל חבר חייב לפעול ולציית להחלטות ועד העמותה והאסיפה הכללית.

על כל חבר מוטל לשלם לקופת העמותה את דמי הרישום ואת דמי החבר השנתיים, כפי שיוחלט ע"י הועד.

 

 פרק ד' – מקורות מימון:

מקורות המימון של העמותה יהיו כדלהלן:

עם הגשת טופס מועמדות לחברות, ישלם המועמד דמי רישום, שגובהם ייקבע מעת לעת. דמי הרישום יוחזרו לו במידה ובקשתו תידחה.

דמי חברות שנתיים, כפי שייקבע מעת לעת.

הכנסות בלתי קבועות, תרומות ממוסדות המדינה, מוסדות ציבור, גופים מסחריים ומחברים ומכאלה שאינם חברים בעמותה.

הכנסות ממכירת חוברות ופרסומים מקצועיים, הדרכות והשתתפות בימי עיון וכנסים.

במידה ויתעורר חשש לגבי מקור הכנסה כל שהוא, באשר לניגוד אינטרסים או מבחינה אתית, יובא הדבר להכרעת היועץ המשפטי של האגודה.

פרק ה' – ניהול העמותה:

כל מסמך אשר יש בו כדי לחייב את העמותה בהתחייבות שאינה כספית, לא יהיה בר תוקף אלא אם נחתם ע"י יו"ר העמותה וכן ע"י לפחות אחד מבין שני סגני היו"ר והגזבר, בצירוף חותמת העמותה.

לא תותר הוצאה כספית אלא בחתימת הגזבר ויו"ר העמותה ולחילופין בחתימת אחד מהם בצירוף חתימת אחד מסגני היו"ר. לחתימות כנ"ל תצורף חותמת העמותה.

מוסדות העמותה:

האסיפה הכללית

ועד העמותה

יו"ר העמותה

ועדת ביקורת

מינויים:

מזכיר

גזבר

יועץ משפטי

ועדת קבלה ואתיקה

ועדת כינוסים והדרכות

ועדת בחירות

 

האסיפה הכללית

האסיפה הכללית היא הרשות העליונה של העמותה וכוללת את כל חברי העמותה.

אסיפה כללית רגילה תתקיים פעם בשנה, לאחר גמר ביקורת החשבונות השנתית של העמותה.

מועד ומיקום קיומה של האסיפה הכללית וסדר יומה, ייקבעו ע"י יו"ר הועד. הודעה על מועד האסיפה ומקומה תימסר לחברי העמותה לפחות 30 יום לפני מועד כינוסה.

אסיפה כללית שלא מן המניין, תכונס מפעם לפעם ע"פ בקשת הועד או ע"פ דרישה בכתב של לפחות 10% מחברי העמותה, או ע"פ בקשת ועדת הביקורת. אסיפה כללית ע"פ סעיף זה תזומן ע"י יו"ר העמותה בתוך 21 יום ממועד הבקשה. לא זימן היו"ר את האסיפה, יהיו המבקשים רשאים לזמנה בעצמם והעמותה תחוייב להשיב להם את הוצאותיהם בקשר לזימון האסיפה ולקיומה.

סדר היום של אסיפה כללית שלא מן המניין, ייקבע בהתאם לדרישת הגוף המבקש את זימונה.

יו"ר העמותה ישמש יו"ר אסיפה כללית מן המניין וכן אסיפה שלא מן המניין שכונסה ע"י הועד המנהל. יו"ר אסיפה כללית שלא מן המניין שכונסה ע"פ דרישת חברי העמותה, ייבחר ע"י חברי העמותה הנוכחים בעת פתיחת האסיפה.

החלטות האסיפה הכללית יתקבלו ברוב דעות רגיל של המשתתפים בה, פרט לאותן החלטות שהתקנון מחייב רוב אחר.

ההצבעות תהיינה גלויות, פרט לבחירות אישיות שתהיינה חשאיות. בכל מקרה של הצבעות חשאיות, ימנה היו"ר ועדת בחירות, בת שלושה חברים לפחות.

מניין:

אסיפה כללית תיפתח רק אם נכחו בה לפחות 10% אחוזים מכלל החברים או חמישים חברים לפחות, המספר הנמוך מבין השניים. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית האסיפה להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות, אף אם פחת מספר הנוכחים.

לא נתכנס המניין האמור בשעה הנקובה, תידחה הישיבה בשעה אחת ותיפתח בכל מספר של משתתפים. באסיפה נדחית זו יהיו הנוכחים רשאים להחליט ולדון, בכל מספר של משתתפים.

על אף האמור בסעיף 2) לעיל, בתום שעת הדחייה רשאי הועד, בהסכמת רוב המשתתפים, לדחות את האסיפה בשבוע ימים, לאותו מקום ולאותה שעה, ללא צורך בהזמנה נוספת, ואסיפה נדחית זו תהא חוקית לכל דבר ועניין בכל מספר של משתתפים.

 

ועד העמותה

ועד האגודה יורכב משבעה חברים, אשר ייבחרו בבחירות חשאיות אחת לשנתיים באסיפה הכללית.

הועד יורכב מיו"ר העמותה ומ-6 חברים נוספים במעמד של "חבר".

חבר ועד יוכל להגיש מועמדותו לתקופת כהונה נוספת ברציפות ובלבד שמספר התקופות הרצופות לא יעלה על שלוש.

הועד יישא באחריות הכוללת באשר לפעילות העמותה, בהתאם לתקנון למשך זמן כהונת הועד, ויהא רשאי להחליט על כינוס אסיפה כללית שלא מן המניין.

הצעות לשינויים בתקנון יופצו ע"י הועד לידיעת כל החברים בעמותה לפחות שלושים יום לפני מועד כינוס אסיפה כללית.

הועד ינהל את ענייני העמותה ובידיו תהיה כל סמכות שלא נתייחדה בחוק העמותות או בתקנון זה לאסיפה הכללית או למוסד אחר ממוסדות העמותה.

הועד ייזום, יווסת, יכוון ויפקח על כל עסקי העמותה ורשאי הוא למנות צוותים וועדות נוספות מבין חברי הועד, ע"פ הצרכים שימצא לנכון.

הועד יהא הגוף המוסמך היחידי בכל הקשור להפסקת חברות או הטלת סנקציות על חבר בעמותה.

במקרה הצורך, יחליף סגן ראשון ליו"ר את היו"ר ואילו הסגן השני יחליף את הסגן הראשון בתפקידו. לתפקיד סגן שני רשאי היו"ר החדש למנות את אחד מחברי הועד, כל זאת עד לקיום מועד הבחירות באסיפה הכללית.

יו"ר העמותה

האסיפה הכללית תיבחר יו"ר בבחירות חשאיות, אחת לשנתיים.

לתפקיד יו"ר העמותה יוכל להיבחר מי שהינו במעמד "חבר" שנה לפחות.

מי שכיהן כיו"ר במשך תקופת כהונה מלאה, יהיה רשאי להציג את מועמדותו לתקופת כהונה נוספת ברציפות, אשר לאחריה לא יוכל להציג מועמדות לתפקיד זה, אלא אם כן חלפו שש שנים לפחות מתום תקופת הכהונה השנייה.

יו"ר העמותה יהיה בתוקף תפקידו יו"ר ועד העמותה.

היו"ר יבחר מבין חברי הועד שני חברים שיהיו סגניו.

יו"ר העמותה ימנה, בעצה אחת עם חברי הועד, מזכיר, גזבר, יועץ משפטי, ועדת קבלה ואתיקה, ועדת כינוסים והדרכות, ועדת בחירות וועדות אחרות לפי הצורך. היו"ר יהא רשאי לקבוע את מספר החברים בכל ועדה וכן להגביל את זמן פעולתן (ועדות זמניות).

יו"ר העמותה יקבע ויפרסם בקרב חברי העמותה את ההדגשים בפעילות העמותה, בתכנית שנתית.

בסדר יום של אסיפה כללית, היו"ר ידאג להכניס את הנושאים הבאים:

דו"ח על פעולות העמותה ומוסדותיה.

דו"ח כספי של העמותה, אשר יוגש ע"י הגזבר.

ארגון הבחירות למוסדות העמותה (לכשיידרש)

הצגת המוסדות של העמותה (במקרה של בחירות)

דיון בהצעות ובבקשות של חברים.

שונות

בהיעדר היו"ר, ימלא את מקומו סגנו הראשון ויהיו לו כל הסמכויות שיש ליו"ר. בכל מקרה של פרישת היו"ר בטרם סיים את תקופת כהונתו, ימונה הסגן הראשון לתפקיד היו"ר, עד לבחירות הקרובות.

ועדת ביקורת

בוועדת הביקורת יהיו שלושה חברים  מבין חברי העמותה.

חברי ועדת הביקורת ייבחרו אחת לשנתיים, בבחירות חשאיות, במסגרת האסיפה הכללית.

הועדה תבקר את כל פעולותיה הכספיות והכלליות של העמותה. במידה ותימצא לנכון, רשאית היא לשתף מפעם לפעם את אחד מחבריה בישיבות ועד העמותה או בכל ועדה אחרת, תוך תיאום מראש עם יו"ר אותה ועדה.

ועדת הביקורת תגיש את ממצאיה, מסקנותיה והמלצותיה לאסיפה הכללית.

 

מזכיר העמותה

אחת לשנתיים, ימנה היו"ר מזכיר מקרב חברי העמותה.

מזכיר העמותה יסייע ויפקח על ביצוע החלטות ועדות העמותה.

המזכיר יקבל לידיו העתקי פרוטוקולים מישיבות כל ועדות העמותה וירכז בידיו את כל המסמכים הרשמיים שמפרסמת העמותה.

המזכיר ישתתף בישיבות ועד העמותה ובישיבות ועדת הקבלה והאתיקה ויהא אחראי לרישום הפרוטוקולים בישיבות אלה.

המזכיר ירכז פניות של מועמדים להצטרפות ויקבע מועד לכינוסה של ועדת הקבלה, בתיאום עם יו"ר הועדה. כמו כן ינהל את פנקס החברים בעמותה.

יו"ר העמותה רשאי להחליף את המזכיר או להגביל את פעילותו.

בהיעדר המזכיר, ימלא את מקומו גזבר העמותה.

גזבר העמותה

הועד המנהל ימנה גזבר לעמותה מבין חבריה.

הגזבר ירכז בידיו את כל ניהול ההכנסות וההוצאות של העמותה ופעולותיו תוכתבנה ע"י הועד.

הגזבר יהא אחראי לגביית דמי החבר השנתיים.

אחת לשנה, יגיש הגזבר דו"ח כספי לוועדת הביקורת וליו"ר העמותה.

הגזבר יגיש ויציג דו"ח כספי בפני האסיפה הכללית, ע"פ סדר היום שייקבע ע"י יו"ר העמותה.

יועץ משפטי

הועד המנהל ימנה יועץ משפטי לעמותה.

היועץ המשפטי ייעץ לועד המנהל בכל הנושאים המשפטיים והחוקיים הנוגעים לפעילות העמותה. מבלי לפגוע בכלליות האמור, ינחה היועץ המשפטי את מוסדות העמותה כדי לודא כי הם פועלים בהתאם לתקנונה ויסייע בניסוח וקידום הצעות החלטה והצעות חוק בכנסת ובמוסדות המדינה.

בנוסף לאמור לעיל, ייצג היועץ המשפטי את העמותה בהליכים משפטיים שתינקוט או שיינקטו נגדה. ייצוג זה יכול שיינתן ע"י היועץ המשפטי עצמו או ע"י עורכי דין חיצוניים שיפעלו תחת פיקוחו של היועץ המשפטי.

ועדת קבלה ואתיקה

בוועדה זו יהיו שלושה חברים אשר ימונו ע"י יו"ר העמותה.

 ישיבות הועדה יזומנו ע"י מזכיר העמותה, שגם יהא נוכח בישיבותיה. הועדה תמליץ לוועד העמותה באשר לקבלת בקשות הצטרפות או דחייתן ובקשר לקבלת חריגים.

ועדת כינוסים והדרכות

אחת לשנתיים ימנה היו"ר שלושה חברים לוועדת כינוסים והדרכות.

הועדה תהיה אחראית לארגונם של ימי עיון, כינוסים, הדרכות ואירועים אחרים, שהיא, או הועד, ייזום אותם.

חומר תורתי ותכנים מקצועיים, שיועברו במסגרת ימי העיון הנ"ל, ייעשו בתיאום עם ועדת ההדרכה.

הועדה תדווח על פעולותיה ליו"ר העמותה והעתקים מהחלטותיה וישיבותיה יועברו למזכיר העמותה.

 ועדת בחירות

אחת לשנתיים ימנה היו"ר שלושה חברים לוועדת הבחירות.

המינוי יעשה שלושה חודשים לפחות לפני מועד הבחירות לועד המנהל. מינוי הועדה יפקע עם ההכרזה על הרכב הועד המנהל החדש.

הועדה תקבל לידיה את סדר היום לאסיפה הכללית מידי יו"ר העמותה ותמנה את אחד מחבריה לנהל את הבחירות באופן חוקי.

הועדה תקבע ותגבש נוהלי בחירות, תרכז בידיה את רשימת בעלי זכות בחירה, את רשימת המועמדים, תבדוק את מעמד המועמדים ותציג את מועמדותם בבחירות בהתאם לתקנון.

הועדה תהא אחראית לפרסום תוצאות הבחירות.

 

פרק ו' - כללי

מתן הודעות לחבר

 

הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו לו בכתב שיימסר לו ביד, במשלוח בדואר רגיל אל מענו הרשום בפנקס החברים או בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני הרשומה בפנקס החברים; לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום או כתובת הדואר האלקטרוני שלו, לפי העניין, בפנקס החברים.

 

נכסי העמותה

נכסי העמותה והכנסותיה ישמשו אך ורק למימוש מטרותיה ואסורה חלוקת רווחים, בצורה כל שהיא, בין החברים.

פורקה העמותה, מכל סיבה שהיא, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואן ובמידה ונשארו בידיה נכסים, ימכרו הנכסים בידי המפרק והסכום שיתקבל יועבר על ידו לכל עמותה אחרת בעלת מטרות זהות, או דומות,  למטרות המקוריות של העמותה או לידי מוסד ציבורי אחר, כמשמעותו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חברי העמותה.

 

צרו אתנו קשר בטלפון 050-6357762, במייל info@legalweapon.org.il או דרך האתר
2015 © כל הזכויות שמורות להעמותה לקידום תרבות הנשק בישראל